www.elfin.pl
portal finansowy


27 lutego 2020

W przypadku samodzielnego inwestowania, to ty decydujesz o charakterze wypłat świadczeń emerytalnych. Możesz np.:

- stopniowo zmniejszać zaangażowanie w danym instrumencie poprzez jego wyprzedaż i w ten sposób finansować swoją emeryturę.

- zdeponować zgromadzony kapitał w banku na lokacie rentierskiej. W ten sposób "żyjesz z odsetek".

- zamienić posiadane aktywa na gotówkę i wykupić za nie ubezpieczenie rentowe w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zapewni ci to wypłatę świadczeń w regularnych okresach.

Opodatkowanie dochodów kapitałowych

Jeśli kapitał na twoją przyszłą emeryturę pochodzić będzie z samodzielnych inwestycji, musisz liczyć się z opodatkowaniem dochodów kapitałowych. Od 1 marca 2002r. podlegają one bowiem obciążeniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19% podlegają:

  • odsetki i dyskonto od obligacji i bonów skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz od obligacji jednostek samorządu terytorialnego;
  • odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, z wyjątkiem rachunków prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą, zryczałtowany podatek płaci się od: lokat terminowych, wkładów a vista, bonów lokacyjnych oraz innych form oszczędzania w banku;
  • dochody wynikające z udziału w funduszach kapitałowych (wyłączając fundusze emerytalne oraz III filar systemu emerytalnego)- chodzi tu o fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze o charakterze kapitałowym (również te, które działają na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - np. wypłaty z ubezpieczeń na życie połączonych z funduszem inwestycyjnym, , przyrost - ponad wydatek na nabycie - wartości jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy certyfikatów inwestycyjnych.)

Do końca 2003r. zwolnione były z opodatkowania dochody uzyskane na giełdzie papierów wartościowych.

Podatek pobierany jest w chwili wypłaty dochodu lub w momencie postawienia go do Twojej dyspozycji. W związku z tym, że płacisz podatek zryczałtowany, nie wykazujesz już tych dochodów z rocznym zeznaniu podatkowym.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.