www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Przepisy regulujące działalnośc funduszy emerytalnych wprowadzają wielostopniowe zabezpieczenia celem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego, na jakie narażeni są członkowie OFE.

REGULACJE PRAWNE
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Dz. U. 2004 nr 116, poz. 1207

Pieniądze gromadzone w ramach OFE są w pełni oddzielone od pieniędzy zarządzających funduszami
Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE)
Depozytariusz

PTE nie ma bezpośredniego dostępu do pieniędzy członków OFE, ponieważ wszystkie środki są przechowywane przez wybrane banki zwane depozytariuszami
Bezpieczne metody inwestowania

Inwestowanie środków gromadzonych przez członków w funduszu jest nadzorowane przez państwo poprzez ustawowo określone zasady. Środki finansowe, zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka powinny być lokowane w różne rodzaje papierów wartościowych
Minimalna stopa zwrotu

Fundusz musi osiągać przynajmniej minimalny zysk zwany minimalną stopą zwrotu.
Rachunek rezerwowy

Fundusze są zobowiązane do utworzenia tzw. rachunku rezerwowego, z którego będą dokonywać dopłat do oszczędności członków w przypadku gdy zyski z inwestowanych środków finansowych są niższe niż minimalna wymagana stopa zwrotu.
Gwarancja PTE

Jeżeli środki zgromadzone na rachunku rezerwowym nie wystarczą, aby pokryć dopłaty, wówczas PTE będzie zobowiązane do uzupełnienia niedoboru ze środków własnych.
Fundusz Gwarancyjny

PTE zobligowane są do wpłat na rzecz Funduszu Gwarancyjnego. Pieniądze gromadzone w tym funduszu zostaną wykorzystane w przypadku gdy PTE nie będzie w stanie dotrzymać swoich zobowiązań wobec członków OFE.
Gwarancja Państwa

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że środki zgromadzone w Funduszu Gwarancyjnym nie są wystarczające aby pokryć niedobory, wówczas Skarb Państwa zobowiązuje się do uzupełnienia powstałych luk.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.