www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) powstała 19 września 2006r. na mocy mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym . Jest to organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Przejęła ona kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
  Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Do zadań Komisji należy ponadto:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
  • podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
  • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
  • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
  • wykonywanie innych zadań określonych ustawami.
  Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

 • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych

  Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych została powołana do życia 28.05.1999r.. IGTE jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza towarzystwa emerytalne.
  Do jej podstawowych zadań należy reprezentowanie interesów towarzystw emerytalnych wobec organów państwowych oraz samorządu terytorialnego.
  Przedstawiciele IGTE mogą uczestniczyć w zespołach konsultacyjnych na temat tworzonych projektów aktów prawnych i projektów praktycznych rozwiązań odnoszących się do systemu emerytalnego.
  Ważną funkcją Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych jest publikowanie materiałów informacyjnych. • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.