www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Świadczenie emerytalne z pracowniczego programu emerytalnego jest zwolnione z podatku dochodowego. Wynika to ze stosowania zasady jednokrotnego opodatkowania.
Składka przekazywana do PPE jest opodatkowana podatkiem dochodowym, dlatego też świadczenie emerytalne jest z podatku zwolnione.

Ideą Pracowniczego Programu Emerytalnego jest zabezpieczenie emerytalne jego uczestników. Z tego powodu wypłaty środków dokonywane są według ściśle określonych reguł.

Wypłata środków uczestnika PPE może nastąpić:

  • na jego wniosek, gdy osiągnie on wiek 60 lat albo nabędzie prawo do wcześniejszych uprawnień emerytalnych.

    Wypłaty mogą być dokonane, w zależności od woli uczestnika, jednorazowo bądź ratalnie. Wypłata jednorazowa winna nastąpić w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia wniosku przez uczestnika. W przypadku wypłat ratalnych pierwsza rata będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zgłoszenie przez uczestnika.

  • bez jego wniosku, gdy osiągnie on wiek 70 lat

    Wówczas otrzymuje on w terminie 3 miesięcy jednorazowo cały zgromadzony kapitał.  • --------------------------------------------------------
    Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.