www.elfin.pl
portal finansowy


9 grudnia 2021

IKE jest to specjalne konto prowadzone dla oszczędzającego przez instytucję uprawnioną - może być nią podmiot prowadzący działalność maklerską, fundusz inwestycyjny, bank lub zakład ubezpieczeń.

Na takie konto osoby fizyczne mieszkające w Polsce, które skończyły 16 lat (małoletni tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę), mogą wpłacać pieniądze, z zachowaniem zasad określonych w ustawie.

Na jednym koncie może oszczędzać tylko jedna osoba. Środki można gromadzić tylko na jednym IKE.
Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 150% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o kreślonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.