www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019
IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego z:
  1. funduszem inwestycyjnym
  2. Oszczędzający, którzy zdecydują się na tę formę oszczędzania na IKE, mogą oszczędzać w różnych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo TFI. Suma wpłat dokonana w ciągu roku do tych funduszy nie może przekroczyć rocznego limitu wpłat na IKE. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzający będzie mógł zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne. Konwersja jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez to samo towarzystwo również będzie zwolniona z podatku od dochodów kapitałowych. W przypadku dokonywania takiej operacji poza kontem IKE podlega ona opodatkowaniu.

  3. podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług brokerskich i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego służącego do jego obsługi
  4. W przypadku wyboru tej formy oszczędzania na IKE, oszczędzający mogą inwestować w papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu. Lokaty w prawa pochodne będą mogły mieć na celu wyłącznie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

  5. zakładem ubezpieczeń - ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  6. Wpłata na IKE oszczędzającego w zakładzie ubezpieczeń na życie w całości zasili ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, stąd oszczędzający dodatkowo wraz z zakładem ubezpieczeń będzie musiał określić składkę ubezpieczeniową, z której będą pokrywane koszty jego ochrony ubezpieczeniowej.

  7. bankiem o prowadzenie rachunku bankowego
  8. IKE będą mogły prowadzić tylko banki krajowe. W przypadku wypłaty transferowej albo zwrotu środków zgromadzonych na IKE bank przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej albo zwrotu, oprocentowaniem naliczonym według zasad jakie obowiązywałyby w przypadku kontynuacji umowy o prowadzenie IKE.

Zmiana instytucji finansowej prowadzącej IKE następuje poprzez dokonanie wypłaty transferowej.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.