www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019
Dochody z IKE uzyskane w związku z:
 • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych po śmierci oszczędzającego,
 • wypłatą transferową
zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych pod poniższymi warunkami:
 1. Środki mogą być gromadzone tylko na jednym koncie.
 2. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej półtorakrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym.
 3. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
  1. na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
   • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
   • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
  2. na wniosek osoby uprawnionej - w przypadku śmierci oszczędzającego .
 4. Po dokonaniu wypłaty środków nie można ponownie założyć IKE.

Limit rocznych wpłat na IKE uprawniających do zwolnienia z podatku corocznie podawany jest w Monitorze Polskim.

Limity (od początku możliwości wpłacania na IKE) kształtują się następująco:

 • 3435 zł - w 2004 r.
 • 3635 zł - w 2005 r.
 • 3521 zł - w 2006 r.
 • 3697 zł - w 2007 r.
 • 4055,12 - w 2008 r.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.