www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

  1. na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
    • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
    • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
  2. w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata transferowa jest to przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE oszczędzającego, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

Zwrot następuje w momencie wycofania środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.