www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Aktywa funduszu emerytalnego przechowuje depozytariusz. Pilnuje on, by aktywa funduszu (pracujące na twoją emeryturę!) były lokowane zgodnie z przepisami. Odpowiada on również za prawidłową wycenę jednostki rozrachunkowej i aktywów netto funduszu.

Depozytariuszem może być np. bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W praktyce są to banki.

Ze względu na wagę pełnionej przez depozytariusza funkcji, musi on spełniać szereg warunków:

  • posiadać kapitał własny powyżej 100 mln Euro
  • nie mieć żadnych powiązań kapitałowych z PTE zarządzającym danym funduszem
  • członkowie jego zarządu i rady nadzorczej nie mogą jednocześnie pełnić podobnych funkcji w PTE

To wszystko po to, by depozytariusz mógł pełnić swe funkcje rzetelnie, a twoje pieniądze były bezpieczne. Aby tak było, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o wszelkich działaniach funduszu emerytalnego naruszających prawo.

KNF kontroluje również sytuację finansową depozytariusza. Może on nakazać towarzystwu emerytalnemu zmianę depozytariusza, gdyby zagrożony był interes uczestników funduszu. Również samo PTE może zmienić depozytariusza w przypadku, gdy nie wykonuje on prawidłowo swych obowiązków.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.