www.elfin.pl
portal finansowy


9 grudnia 2021

Z chwilą przystąpienia do funduszu zostanie ci przydzielony rachunek indywidualny, na którym gromadzone będą twoje składki. 7,3% twojego wynagrodzenia brutto, tj. prawie piąta część składki na ubezpieczenia społeczne, jest przekazana do twojego funduszu emerytalnego. Pieniądze do OFE przekazuje ZUS. Za tę czynność ZUS pobiera opłatę w wysokości nie przekraczającej 0,8% przekazywanej kwoty. Wysokość opłaty pobieranej przez ZUS określana jest coroczenie w ustawie budżetowej. W roku 2008 wynosi ona 0,8% kwoty przekazywanej do otwartego funduszu.

Od przekazywanej przez ZUS składki uczestnika OFE Powszechne Towarzystwo Emerytalne pobiera prowizję. Jest to określona w procentach jednorazowa opłata, z reguły zależna od stażu członkowskiego w danym funduszu. Następnie przekazyna kwota jest przeliczana na tzw. jednostki rozrachunkowe. Jednostka rozrachunkowa określa twój udział w aktywach funduszu. Można ją porównać do jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo zarządzające danym funduszem prowadzi działalność lokacyjną, tzn. inwestuje dostępne środki zgodnie z prowadzoną strategią inwestycyjną. Wartość jednostki rozrachunkowej jest zależna od wyników inwestycyjnych towarzystwa.

wartość jednostki rozrachunkowej = całkowita wartość aktywów netto funduszu / liczba jednostek rozrachunkowych

Ze środków na twoim rachunku w otwartym funduszu PTE pobiera dodatkowo opłatę za zarządzanie w wysokości 0,045% wartości dostępnych środków.

W praktyce wygląda to następująco:

Przykład
Założenia: Pan X zarobił 1000zł we wrześniu. Wartość jednostki rozrachunkowej OFE w dniu przekazania jego składki do otwartego funduszu przez ZUS wynosiła 19zł 02gr. ZUS pobiera prowizję w wysokości 0,8% przekazywanej składki do OFE, OFE pobiera prowizję: 7% od składki.

Składka do OFE wynosiła 73zł (tj. 7,3%*1000zł). ZUS pobrał prowizję z tytułu przekazania składki w kwocie 58 groszy (tj. 0,8%*73zł). Do funduszu emerytalnego pana X ZUS przekazał składkę potrąconą o naliczoną przez siebie prowizję, czyli 72,42zł (73zł - 58gr). OFE potrącił prowizję od składki w wysokości 5,11zł (7%*73zł). Pozostałą kwotę, a więc 67,31zł (73zł - 0,58zł -5,11zł) przeliczył na jednostki rozrachunkowe. Rachunek pana X w OFE powiększył się zatem o 3,5 jednostki rozrachunkowej (67,31zł / 19,02zł).

Znając liczbę posiadanych na swoim koncie jednostek rozrachunkowych zawsze możesz policzyć wartość twojego kapitału w funduszu. Jest to iloczyn liczby jednostek oraz wartości jednostki w danym dniu (fundusze zobligowane są do codziennego podawania wartości jednostki rozrachunkowej).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.