www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Przepisy regulujące działalność funduszy wprowadzają wielostopniowe zabezpieczenia, by zminimalizować ryzyko inwestycyjne na jakie narażeni są członkowie OFE.

Nadzór

Nadzór na działalnością funduszy emerytalnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jest ona wyposażona w szereg uprawnień kontrolnych oraz decyzyjnych. Wszystkie Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne musiały uzyskać zezwolenia na rozpoczęcie działalności. Działalność kontrolna KNF obejmuje:

  • PTE- czy działalność towarzystwa jest zgodna z prawem
  • depozytariusza - czy przechowuje aktywa funduszu zgodnie z prawem
  • agentów transferowych - czy prowadzą rejestr członków funduszu zgodnie z prawem

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższych instytucji KNF może nałożyć na nie kary pieniężne.

Limity inwestycyjne

Na działalność lokacyjną towarzystw emerytalnych nałożone zostały ograniczenia dotyczące inwestowania w daną grupę instrumentów finansowych tzw. limity inwestycyjne. Zmniejszają one one ryzyko strat w przypadku istotnej utraty wartości jakiegoś instrumentu finansowego lub grupy instrumentów.

Instytucja depozytariusza

Gromadzone składki są przechowywane w niezależnej instytucji pełniącej rolę depozytariusza. W ten sposób wyeliminowane jest ryzyko defraudacji twojego kapitału.

Minimalna wymagana stopa zwrotu (MWSZ)

PTE jest zobowiązane do osiągania minimalnej wymaganej stopy zwrotu prowadzonych inwestycji. Stopa zwrotu dla wszystkich OFE jest oczywiście taka sama. Jeżeli wypracowany przez PTE zysk będzie mniejszy od wyliczonej minimalnej wymaganej stopy zwrotu (MWSZ), wówczas PTE będzie musiało pokryć różnicę ze środków z rachunku rezerwowego (tworzonego właśnie na ten cel).

Rachunek rezerwowy

Każde PTE jest zobowiązane do utworzenia Rachunku Rezerwowego, wynoszącego 1,5% zarządzanego majątku.

W przypadku, gdyby środki z rachunku rezerwowego nie wystarczyły na pokrycie niedoboru, wówczas towarzystwo musi pozostały niedobór pokryć z środków własnych.

Środki własne PTE nie mogą być mniejsze niż 0,5 kapitału akcyjnego. Kapitał akcyjny PTE nie może być natomiast mniejszy niż 4 mln EURO.

W sytuacji, gdy nawet środki własne nie wystarczą na pokrycie niedoboru, PTE zostaje postawione w stan likwidacji. Środki OFE zarządzanego przez upadłe towarzystwo zostaną przejęte w okresie przejściowym przez depozytariusza, a następnie przez inne PTE.

Do pokrycia różnicy dla członków funduszu do minimalnej wymaganej stopy zwrotu pozostałej po upadku PTE uruchamiane są środki z Funduszu Gwarancyjnego.
Fundusz gwarancyjny

Wszystkie PTE tworzą wspólny Fundusz Gwarancyjny, odprowadzając 0,1% aktywów netto do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Tak zgromadzone środki są gwarancją dla klientów funduszu. Nawet, gdy PTE upadnie, mają oni zabezpieczoną dopłatę do minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

Gwarancje Skarbu Państwa

Na końcu tej kaskady zabezpieczeń znajdują się gwarancje Skarbu Państwa. Gdy środki z Funduszu Gwarancyjnego nie wystarczą na pokrycie niedoboru w funduszu, pokryje go Skarb Państwa (czyli pośrednio my wszyscy).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.