www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu posiada w ZUS-ie własne konto ubezpieczenia. Na koncie tym ewidencjonowane są składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia danej osoby.

Wysokość twojej emerytury z pierwszego filaru zależeć będzie od kwoty środków zgromadzonych na twoim koncie. Kwota ta podlega waloryzacji w celu zachowania co najmniej ich realnej wartości w odniesieniu do cen towarów i usług konsumpcyjnych. W praktyce oznacza to, że uzbierany przez ciebie kapitał jest mnożony przez odpowiedni wskaźnik (wskaźnik waloryzacji). Wprowadzone od 1 stycznia 2008 r. zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS przewidują, że świadczenia emerytalno - rentowe będą waloryzowane corocznie - od dnia 1 marca. Natomiast wskaźnik waloryzacji będzie określany jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
To zwiększenie wskaźnika waloryzacji będzie corocznie negocjowane w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wskaźnika na forum Komisji, jego wysokość określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Konto ubezpieczonego zakładane jest przeważnie na podstawie zgłoszenia składanego do ZUS-u przez pracodawcę. Ma on na to 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli z reguły od momenty podpisania umowy o pracę. Konto oznaczone zostaje numerem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

O stanie twojego konta emerytalnego powinieneś być informowany raz do roku. Informacje zawarte na twoim koncie objęte są przepisami o ochronie danych osobowych.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.