www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Warunki przystąpienia pracownika do programu

Uczestnikami programu mogą zostać pracownicy wykonujący pracę na terytorium Polski lub na terytorium innego państwa w ramach delegowania przez pracodawcę mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w Polsce. Pracownik taki powinien być zatrudniony nie krócej niż 3 miesiące, chyba że zakładowa umowa emerytalna stanowi o tym inaczej.

Również pracodawca może być uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego, o ile prowadzi on program emerytalny dla swoich pracowników, złoży deklarację uczestnictwa w programie oraz spełnia postanowienia zawarte w zakładowej umowie emerytalnej.

Osoba zatrudniona u kilku pracodawców prowadzących programy emerytalne bez względu na wymiar czasu pracy może uczestniczyć w kilku programach prowadzonych przez poszczególnych pracodawców. Wypłata środków zgromadzonych w ramach jednego pracowniczego programu emerytalnego nie może nastąpić, jeżeli po jej dokonaniu pracownik pozostałby uczestnikiem innego programu emerytalnego. W takim wypadku można dokonać wyłącznie wypłaty transferowej.

Gdy instytucja obsługująca PPE upadnie...

twój kapitał nie przepadnie. Instytucja obsługująca program - jak każda inna instytucja - może zbankrutować. W przypadku likwidacji instytucji obsługującej PPE: pracowniczego towarzystwa emerytalnego, funduszu inwestycyjnego, towarzystwa ubezpieczeniowego - kapitał uczestnika może zostać przekazany w formie wypłaty transferowej do nowo wybranej instytucji obsługującej program. Będzie nią odpowiednio pracownicze towarzystwo, fundusz inwestycyjny, towarzystwo ubezpieczeniowe lub TUW.

W sytuacji, gdy nie zdecydujesz się na dokonanie wypłaty transferowej oraz żadna instytucja nie zajmie się obsługą programu, nastąpi wypłata kapitału uczestników.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.