www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019
Kto może utworzyć pracowniczy program emerytalny?

PPE może utworzyć pracodawca wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji dzialalności gospodarczej. Powyższy wymóg nie dotyczy spółek powstałych w wyniku przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych.

Pracodawcy mogą zawierać umowy o wspólnym międzyzakładowym programie emerytalnym. Możliwe jest utworzenie jednego programu dla grupy przedsiębiorstw lub całej branży.

Jak utworzyć PPE?

Utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego jest inicjowane przez pracodawcę. Do jego założenia wymagane jest podpisanie umów między pracodawcą, pracownikami oraz instytucją, do której pracodawca odprowadzał będzie część wynagrodzenia pracownika.

Przekazywaną przez pracodawcę w imieniu pracownika składkę stanowić mogą dwa elementy: składka podstawowa i składka dodatkowa)

Kamieniem węgielnym programu jest zakładowa umowa emerytalna. Pracodawca zawiera ją z reprezentacją pracowników. Oznacza to, że umowę taką podpisuje pracodawca z:

  • reprezentacją wybraną przez ogólne zebranie załogi - w przypadku, gdy w zakładzie nie ma organizacji związkowej

  • związkową organizacją zakładową - w przypadku, gdy w zakładzie działa jedna taka organizacja

  • wszystkimi organizacjami związkowymi - w przypadku, gdy w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja związkowa

Określa ona formę programu emerytalnego, warunki uczestnictwa, a także zasady: gromadzenia środków, przenoszenia ich między funduszami inwestycyjnymi oraz wypłaty transferowej.

Następnie pracodawca podpisuje umowę z instytucją, która będzie gromadziła składki i je inwestowała.

Istnieją cztery formy organizacyjne programu emerytalnego. W obrębie każdej z form składki wnoszone są do odpowiedniej instytucji. Może to być fundusz inwestycyjny, towarzystwo ubezpieczeniowe lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Jeżeli przyjętą formą funkcjonowania programu emerytalnego jest pracowniczy fundusz emerytalny wówczas niezbędne jest utworzenie towarzystwa i funduszu emerytalnego, gdzie wnoszone będą składki.

Po spełnieniu tych warunków możliwy jest wpis do rejestru prowadzonego przez KNF.

Każdy pracownik chcący uczestniczyć w programie składa pisemną deklarację uczestnictwa. Zawiera ona oświadczenie pracownika o znajomości pracowniczej umowy emerytalnej, wysokość deklarowanej składki dodatkowej oraz ewentualnie podanie sposobu rozporządzenia środkami na wypadek jego śmierci. Po złożeniu przez pracownika deklaracji zawierana jest pracownicza umowa emerytalna. Warunkiem zawarcia umowy jest jednak spełnienie przez pracownika warunków uczestnictwa w programie. W pracowniczej umowie emerytalnej zawarty jest plan emerytalny. Określa on instytucję, która gromadziła będzie składki i zarządzała nimi na podstawie umowy z pracodawcą, warunki wypłaty, wypłaty transferowej oraz symulowany plan wypłaty dla różnych wariantów przewidywanych warunków.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.