www.elfin.pl
portal finansowy


23 października 2019

Kapitał początkowy wyliczony zostanie poprzez pomnożenie twojej hipotetycznej emerytury przez 209 miesięcy.
Hipotetyczna emerytura odpowiada wartości świadczenia emerytalnego, jakie otrzymałbyś w sytuacji, gdyby przysługiwało ci ono w momencie wprowadzenia reformy (1 styczeń 1999 r.).
209 miesięcy odpowiada dalszemu przeciętnemu trwaniu życia osoby w wieku 62 lat.

Formuła do obliczenia kapitału początkowego wygląda następująco:

kapitał początkowy = hipotetyczna emerytura*209

Hipotetyczna emerytura zawiera:

  • element socjalny - zależny od wieku i lat pracy

  • element "zarobkowy" zależny od liczby lat składkowych i nieskładkowych oraz wynagrodzenia

Hipotetyczna emerytura wyliczona będzie w oparciu o wzór:

hipotetyczna emerytura = 293,01*p + (0,013*PW*LS +0,007*PW*LN)

gdzie:

p - współczynnik proporcjonalny do wieku i stażu ubezpieczeniowego

PW - indywidualna podstawa wymiaru kapitału początkowego

LS - lata składkowe (okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne)

LN - lata nieskładkowe (studia, okres pobierania zasiłku chorobowego, urlop wychowawczy)

Część socjalna hipotetycznej emerytury

Część socjalną hipotetycznej emerytury wyliczy się poprzez pomnożenie kwoty 293,01 zł (odpowiadającej 24% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartału 1998 r., tj. 1220,89 zł) przez współczynnik p - proporcjonalny do wieku i stażu ubezpieczeniowego. Na staż ubezpieczeniowy składają się łączenie lata składkowe i lata nieskładkowe, przy czym liczba uwzględnionych lat nieskładkowych nie może przekroczyć 1/3 lat składkowych. Do wyliczenia lat składkowych oraz nieskładkowych należy oczywiście uwzględnić okres do końca 1998 r.

Wzór, według którego oblicza się współczynnik proporcjonalny do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego:

Wiek ubezpieczonego oznacza wiek w dniu 31.12.1998 r., określony w pełnych latach. Jeżeli jednak w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony miał więcej niż 6 m-cy ponad wiek ustalony w latach, przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę.

Wiek emerytalny wynosi 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Staż ubezpieczeniowy jest to udowodniony okres składkowy i nieskładkowy. Podawany jest w pełnych latach. Stosuje się tu taką samą procedurę zaokrąglania jak w przypadku ustalania wieku ubezpieczonego.

Wymagany staż wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

We wzorze użyty jest współczynnik wieku wynoszący 18 (lat). Jeżeli jednak ubezpieczony w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy nie ukończył 18 roku życia, wówczas wartość tę zastępuje się wiekiem (np. 16 lub 17 lat), w którym obowiązek ubezpieczenia powstał.

Część "zarobkowa" hipotetycznej emerytury

Do określenie tej części potrzebujesz określić indywidualną podstawę wymiaru kapitału początkowego. Podstawa wymiaru kapitału początkowego wyliczona zostanie jako przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych (z okresu 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.) lub 20 wybranych lat aktywności zawodowej sprzed 1999 roku. Dla osób nie legitymującym się 10-letnim okresem ubezpieczenia, kapitał początkowy oblicza się jako średnia z faktycznego okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru składki liczy się jako średnią arytmetyczną odpowiednich zarobków. Pamiętaj, że zarobki te podaje się nie w złotych, a w procentach w stosunku do średniego rocznego wynagrodzenia w danym roku.

Tak wyliczoną podstawę wymiaru (jest ona określona w procentach) mnoży się przez kwotę bazową (1220,89 zł). W ten sposób otrzymujemy, określoną już w złotówkach, podstawę wymiaru hipotetycznej emerytury.

1,3% (0,013) podstawy wymiaru hipotetycznej emerytury za każdy rok składkowy oraz 0,7% (0,007) podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy da nam część "zarobkową" hipotetycznej emerytury.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.