www.elfin.pl
portal finansowy


4 lipca 2022

Istnieją zasadniczo cztery formy Pracowniczego Programu Emerytalnego:

  1. Pracowniczy fundusz emerytalny

Pracowniczy Fundusz Emerytalny funkcjonuje na podobnych zasadach jak Otwarty Fundusz Emerytalny z drugiego filaru. Stanowi on masę pieniężną przekazywaną przez pracodawcę w imieniu pracowników. Funduszem zarządza Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, jego akcjonariuszem zaś jest tworzący program pracodawca. Pracownicze towarzystwo zarządzające pracowniczym funduszem jest instytucją typu non-profit.

Składki wpłacane przez pracodawcę stanowić będą aktywa funduszu. Przechowywane będą przez depozytariusza.

Utworzenie Pracowniczego Funduszu i Towarzystwa musi mieć zgodę Komisji Nadzoru.

  1. Wnoszenie składek przez pracodawcę do funduszu inwestycyjnego

Pracodawca może zawrzeć z funduszem inwestycyjnym umowę, w której zobowiąże się, że będzie wnosił składki pracowników w ramach PPE. Funduszem tym może być jedynie otwarty fundusz inwestycyjny lub specjalistyczny otwarty fundusz inwestycyjny.

  1. Grupowe ubezpieczenie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.). Ubezpieczeniowa forma PPE zapewnia komplementarność ochrony pracownika zarówno w przypadku jego przedwczesnej śmierci (wskazane przez pracownika osoby uposażone otrzymują zarówno świadczenie ubezpieczeniowe jak i wartość zgromadzonych w PPE środków) jak i w przypadku długiego życia (pracownik otrzymuje wypłatę zgromadzonych w programie środków).

  1. Zarządzanie zagraniczne.

Zarządzający zagraniczny to zgodnie z ustawą podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.