www.elfin.pl
portal finansowy


4 lipca 2022

Na działalność lokacyjną funduszu nałożone zostały ograniczenia, zwane limitami inwestycyjnymi. Ma to zapewnić bezpieczeństwo środkom członków funduszy w OFE

Inwestycje Otwartego Funduszu emerytalnego w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:

  Rodzaj lokaty Maksymalny limit aktywów (%)
1 Świadczenia rekompensacyjne 7,5
2 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym innych niż narodowe fundusze inwestycyjne 40
3 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz inne spółki publiczne nie notowane na regulowanym rynku giełdowym i pozagiełdowym, ale dopuszczone do publicznego obrotu 10
4 Akcje NFI 10

5 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz mieszane, przy czym lokaty w certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych nie mogą przekraczać 5% aktywów 10
6 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 15
7 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawę (jeśli dopuszczone do publicznego obrotu) 15
8 Obligacje i inne dłużne papiery gmin, związków komunalnych lub miasto stołeczne Warszawa, ale nie dopuszczalne do publicznego obrotu 5
9 Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż wymienione powyżej dopuszczone do publicznego obrotu 10
10 Obligacje zabezpieczone całkowicie, ale nie dopuszczone do publicznego obrotu 5
11 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż określone w pkt. 10 i 11, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu. 5
12 Bankowe depozyty i bankowe papiery wartościowe 20

Dodatkowe ograniczenia pkt. 1-6 nie mogą stanowić więcej niż 60 proc. aktywów funduszu.

Lokaty wymienione pkt. 1-5 nie mogą stanowić więcej niż 10 proc. jednej emisji.

Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi różnych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.