www.elfin.pl
portal finansowy


25 kwietnia 2024

Na działalność lokacyjną funduszy emerytalnych zostały nałożone ograniczenia. Dotyczą one inwestowania w daną grupę instrumentów finansowych. Są to tzw. limity inwestycyjne.
Zostały one wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka strat w przypadku istotnej utraty wartości jakiegoś instrumentu finansowego bądź ich grupy. I tak fundusz może angażować środki w:

 • obligacje, bony i inne papiery wartościowe oraz pożyczki i kredyty gwaratnowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP,

 • akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na giełdzie,

 • depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,

 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

 • obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • obligacje całkowicie zabezpieczone, emitowane przez inne podmioty,

 • akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje spółek nnie notowanych na giełdzie ale dopuszczonych do publicznego obrotu (notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym),

 • akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,

 • certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte,

 • obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, • --------------------------------------------------------
  Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.