www.elfin.pl
portal finansowy


25 kwietnia 2024

Otwarte Fundusze Emerytalne obsługują drugi filar polskiego systemu emerytalnego. Fundusz emerytalny zajmuje się gromadzeniem środków pieniężnych swoich członków oraz ich lokowaniem z przeznaczeniem na wypłatę emerytur.

Fundusze emerytalne w II filarze są otwarte. Oznacza to, że jeżeli dana osoba spełnia określone warunki, fundusz nie może odmówić jej uczestnictwa. Można być jednak członkiem tylko jednego funduszu emerytalnego. Istnieje możliwość zmiany raz wybranego funduszu. Jeżeli jednak zrobisz to przed upływem 24 miesięcy twojego uczestnictwa w danym funduszu, będziesz musiał zapłacić opłatę transferową.

Jeżeli jesteś uczestnikiem II filaru, część twojej składki na ubezpieczenia społeczne trafi do wybranego przez ciebie funduszu emerytalnego. Jest to prawie piąta część składki do ZUS-u, a więc równowartość 7,3% twojego wynagrodzenia brutto. Na twoje konto emerytalne w I filarze wpłynie tymczasem 11,2% twojego wynagrodzenia.

Otwarty fundusz emerytalny jest masą pieniężną. Stanowią ją wszystkie składki wpłacane przez członków danego funduszu. Pieniędzmi tymi zarządza organ funduszu - Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

W związku z prowadzoną przez towarzystwo działalnością pobiera ono następujące opłaty:
  • opłata na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą członków funduszu - jest to określona procentowo prowizja od składki przekazywanej do drugiego filaru pobierana przez PTE. Jej wysokość może być zróżnicowana ze względu na staż członkowski lub rok kalendarzowy.
  • opłata za zarządzanie funduszem - maksymalnie 0,045% wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca przy wartości aktywów do 8 mld zł. Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty jest proporcjonalnie niższa.

Aktywa funduszu emerytalnego przechowuje depozytariusz. Gwarantuje ci to, że twoje pieniądze w otwartym funduszu są bezpieczne.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.