str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

12 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum
 Przewodnik
System emerytalny
Pierwszy Filar ZUS
Drugi Filar OFE
Sposób funkcjonowania
Instytucje związane z II filarem
Otwarte Fundusze Emerytalne
Możliwości inwestycyjne OFE
Limity inwestycyjne
Minimalna wymagana stopa zwrotu
Depozytariusz
Terminy przystępowania do OFE
Indywidualne konto w OFE
Zmiana funduszu
System zabezpieczeń
Schemat systemu zabezpieczeń wypłat świadczeń
Formy wypłaty emerytury
Dziedziczenie środków
Trzeci Filar PPE
Trzeci Filar IKE
Samodzielne inwestowanie

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Z przewodnika
Możliwości inwestycyjne OFE

Na działalność lokacyjną funduszy emerytalnych zostały nałożone ograniczenia. Dotyczą one inwestowania w daną grupę instrumentów finansowych. Są to tzw. limity inwestycyjne.
Zostały one wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka strat w przypadku istotnej utraty wartości jakiegoś instrumentu finansowego bądź ich grupy. I tak fundusz może angażować środki w:

 • obligacje, bony i inne papiery wartościowe oraz pożyczki i kredyty gwaratnowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP,

 • akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na giełdzie,

 • depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,

 • jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

 • obligacje i inne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • obligacje całkowicie zabezpieczone, emitowane przez inne podmioty,

 • akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje spółek nnie notowanych na giełdzie ale dopuszczonych do publicznego obrotu (notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym),

 • akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,

 • certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte,

 • obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne,

 • Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
  OFE Kalkulator emerytalny PTE
  Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
  o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
  elfin2009